Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår
Gå direkt till innehåll

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i vårt samhälle. Genom att öka vårt fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet tar vi på Förbo vårt ansvar och bidrar inom de områden där vi kan göra skillnad, ofta i nära samarbete med andra samhällsaktörer.  

2017 var första året vi valde att redovisa vårt hållbarhetsarbete enligt den internationella organisationen GRI, Global Reporting Initiative. Arbetet innebär bland annat att man gör en intressentdialog och en väsentlighetsanalys för att identifiera de hållbarhetsfrågor där man kan göra störst påverkan.

Förbos åtta prioriterade hållbarhetsfrågor

Effektiv resursanvändning

För oss som fastighetsbolag står energi- och vattenanvändning för både stor ekonomisk och miljömässig påverkan. Vi arbetar därför löpande med åtgärder som effektiviserar resursnyttjande, även om det initialt kan innebära en högre kostnad. Det gäller exempelvis ny energismart teknik och individuell mätning. I dialog med hyresgästerna visar vi på deras möjligheter att påverka och bidra genom sitt beteende. 

Hållbar renovering

I vår förvaltning finns flera områden som påverkar vår omvärld. Det kan vara allt från materialval till ny teknik, resurseffektiva lösningar och goda arbetsförhållanden för entreprenörer. Vår renoveringsstrategi bygger på hållbara material och sätter dialogen i centrum. Stabil ekonomi och ett långsiktigt agerande vid investeringar och upphandlingar är också en central del i vår förvaltning. Med en upphandlingsprocess som ställer krav på entreprenörer minskar vi risken för oseriösa samarbetspartners.

Hållbart boende

Alla som bor hos Förbo bidrar till hur väl vi lyckas med vårt hållbarhetsarbete och har en påverkan på till exempel energi-, klimat- och avfallsfrågor. Vi tror på att involvera de boende för att skapa ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar och för att skapa förståelse hos våra hyresgäster. Miljösmarta produkter i vårt tillvalskoncept Personliga hem, möjlighet till utsortering av matavfall, energi- och vattensparande lösningar och laddstolpar för elbilar är några exempel på hur vi vill uppmuntra till ett hållbart boende.

Trygga och attraktiva bostadsområden

Genom att fokusera på människors behov strävar vi efter bostadsområden som är levande, attraktiva, hållbara och trygga. Varje område sätts i ett större sammanhang och i dialog med de boende skapas en tydlig identitet för bostadsområdet, inklusive utemiljö och mötesplatser. På så sätt ökar sammanhållningen mellan grannar och ger i förlängningen mer nöjda kunder och nöjda ägare.

Hållbar nyproduktion

Vid nyproduktion finns stora möjligheter att påverka byggnadens och områdets avtryck ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi förtätar smart så att tillkommande bostäder stärker området positivt. Vi uppdaterar oss med nya lösningar och är inte rädda för att prova dem. Den påverkan nyproduktion har inom energi, miljö och arbetsvillkor säkerställs genom tydligt kravställande och Miljöbyggnad Silver är vår lägstanivå vid all nyproduktion. Det innebär en noggrann kontroll av huset med kravställande för energianvändning, inomhusmiljö och material. På så sätt säkerställer vi att byggnaden är bra för både våra hyresgäster och vår miljö.

Hyresgästens inflytande på boendet

Vi ser en ökad förväntan från hyresgäster att vara med och påverka. För att bemöta detta bjuder vi till exempel in till dialog vid nyproduktion och renoveringar. Vi tror att detta är viktigt för att vi ska fortsätta att vara framgångsrika i vårt arbete. Via avtal med Hyresgästföreningen utvecklar vi gemensamt hyresrätten med målet att få fler nöjda hyresgäster i trivsamma och trygga områden. Tillvalskonceptet Personliga hem ger hyresgästen frihet att bestämma över lägenhetens utformning och standard. Konceptet utvecklas hela tiden med anpassade produkter och tjänster.

Skapa arbetstillfällen för unga

Vi bidrar till att unga människor tar plats på arbetsmarknaden genom att erbjuda arbetstillfällen i form av feriearbete, praktikplatser och tillfälliga anställningar. Både i egen regi och i samarbete med kommunerna. Förbovärdsskolan, vår egen utbildning för förbobovärdar, är en kombination av utbildning och arbete som ger ömsesidig nytta för oss och förbovärdseleven. Att på detta sätt lyfta ungas möjligheter att komma ut i arbetslivet har en positiv ekonomisk och social påverkan på samhället.

Skapa bostäder

Sveriges befolkning ökar. Där vi är verksamma råder bostadsbrist sedan flera år tillbaka vilket innebär en utmaning för oss och våra ägarkommuner. Även om byggandet pågår är det fortfarande en bit kvar till en bostadsmarknad i balans. Att bygga fler bostäder ger stora möjligheter att påverka vår omvärld och leder till vårt mål att få nöjda ägare och kunder. För att förutsättningarna att bygga nytt ska vara så goda som möjligt arbetar vi aktivt i tidiga skeden med kommunerna, byggherredrivna planprocesser och omvandling av lokaler till bostäder.