Gå direkt till innehåll

mitt i lindome

Förbos bostadsområde i Lindome är under utveckling. Under flera år kommer vi i Lindome att arbeta enligt det arbetssätt som vi kallar Områdesutveckling på Förbovis. Vi tar ett samlat grepp om alla delar som behövs för att ett område ska hålla riktigt länge – såväl socialt och ekologiskt som ekonomiskt.

Arbete med ny detaljplan för området

Dotegården och Smörkullegården är centralt placerade med närhet till service, tågstation och övriga kommunikationer. Mölndals stad har sedan en tid ökat fokus på Lindomes utveckling och flera olika uppslag kring framtida planer diskuteras. Det är fler som vill bygga bostäder och annan service i Lindome centrum, vilket kommer att utveckla området på flera olika plan. Vi på Förbo har också planer för framtiden och har i samråd med kommunen tagit fram en detaljplan för våra två gårdar i Lindome centrum. Detaljplanen har vunnit laga kraft och är nu godkänd för att börja arbeta efter.

Skiss över Dotegården från norr. Här ser vi aktivitetsparken som har tagit plats vid sidan av Dotegården 29-32.

Skiss över Dotegården och Almåsgången.
Till vänster ser vi radhusen vid Sagbrovägen. Det är fler vägar in till Dotegården och en större, mer inbjudande yta framför skolan.

Skiss över Smörkullegården. Här har gården förlängts och ett nytt hus har byggts på parkeringsdäcket. En ny parkering ska anläggas bakom
Smörkullegården 5-6 och den får en ny infart från Valåsvägen.

Variation av bostadsformer

Lindome centrums strategiska placering med närhet till kommunikationer och service gör området väldigt lämpligt för att tillföra flerbostäder. Vår erfarenhet är att variation är en nyckelfaktor för välmående områden. Stadsdelar och bostadsområden som blandar bostadstyper, upplåtelseformer, gestaltning och utomhusmiljöer blir mer levande och välkomnande bostadsmiljöer. 

Öppnare gårdar och ökad trygghet

Med nya hus och förändrad utformning pågårdarna möjliggör vi för öppnare gårdar och tryggare stråk. För en tid sedan genomförde kommunen en digital närboendedialog där ni som bor i Lindome centrum fick tycka till om närområdet. Resultatet visade tydligt att det finns tre punkter där ni boende känner er otrygga, vilka är ”ändarna” på gårdarna. Utefter det resultatet håller vi på att arbeta fram en ny detaljplan för området där vi möjliggör för att riva vissa hus och ersätta med nya. På så vis kan vi tillföra fler bostäder i området så att fler får chans att bo i centrala Lindome samtidigt som vi ökar den upplevda tryggheten på gårdarna. Med nya hus har vi möjlighet att bygga in bättre och större passager in och ut genom gårdarna. 

Det blir också ett tillskott av tillgänglighetsanpassade lägenheter med hiss i centrum, något som inte finns idag. Det möjliggör för bland annat äldre personer att bo kvar centralt i Lindome centrum. Vi planerar också att bygga radhus i anslutning till Dotegården och att arbeta om parkeringarna i området.

Ny permanent bostad

Har du ett hyreskontrakt i ett hus som ska ersättas kommer du att erbjudas en annan permanent bostad. Har du ett korttidskontrakt kommer du inte att bli erbjuden en annan bostad utan får söka nytt boende själv. 

Vi kommer att ha löpande dialoger med berörda hyresgäster som omfattas om omflyttningen. Först ut är Dotegården 9–14 och Almåsgången 6. De hyresgäster som bor i etapp 2 (Smörkullegården 5–10) och etapp 3 (Dotegården 27–32) kommer vi att kontakta tidigast under 2025 för att reda i boendesituationen.

Förtur till nyproducerade lägenheter

Du som bor i ett ersättningshus kommer att få förtur till de nyproducerade lägenheternai området. Därefter kommer övriga boende i området att få chans att hyra nyproduktionslägenheterna innan de läggs ut för alla på förbo.se. I dagsläget kan vi inte säga något om hyrorna i de nya husen. När husen börjar bli klara kan förhandlingarna om hyrorna med Hyresgästföreningen börja och därefter kan vi återkomma med besked.

Utvecklingen av området och renoveringen kommer att pågå parallellt

Detaljplanen för Lindome centrum och renoveringen av befintliga hus är två olika arbeten. Renoveringen kommer att fortgå enligt plan och påverkas inte av arbetet med detaljplanen och utvecklingen av området. När detaljplanen är godkänd kommer vi arbeta med att tillföra fler lägenheter till området parallellt medan renoveringen pågår. Eftersom vi ska ersätta hus som ligger i ytterkanterna av gårdarna kommer de två projekten att kunna samspela på plats.

På gång i ditt område

Första huset är klart 

Nu är utvärderingen av först huset klar och de hyresgästerna som tog chansen att tycka till var samstämmiga i sitt betyg; huset blev mycket fint! Alla erfarenhet och insikter som samlades in används som underlag inför kommande renoveringsetapp. Också i den här etappen kommer det mycket uppskattade konceptet check in- check ut att tillämpas. Nästa renoveringsetapp kommer starta 2024.

Renovering under året 

Just nu pågår renoveringen av Dotegården 37-38 och efter sommarsemestern fortsätter vi med Dotegården 15-18. Vi planerar att fortsätta renovering med Dotegården 19-22 och 33-35 under 2025 men återkommer med mer specifik information när det närmar sig.

Aktivitetsparken ska börja byggas 2025

Byggnationen av aktivitetsparken kommer att starta under 2025. Allt förberedande arbete är klart och innehållet för aktivitetsparken är spikad. Lekhus, vattenlek, sittplatser, hängmattor, sandlåda, utekök och bord, grillplats, en tubrutschkana, gungor, linbana och en balansbana kommer att samsas i parken. Alla inslag i parken är framtagna i samarbete med de boende i området. Tanken är att aktivitetsparken kommer placeras vid sidan av Dotegården 29–30 och 31–32. 

Håll dig informerad

Du som bor i Lindome kommer att få regelbundna utskick under rubriken Mitt i Lindome under arbetets gång. Se gärna till att du har uppdaterade kontaktuppgifter på Mina sidor så att du får all information vi skickar ut! Du hittar också det senaste utskicket i fönstret till projektlokalen på Almåsgången 4.