Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår
Gå direkt till innehåll

säteriet växer

Frågor och svar om tillståndsparkering och utveckling av Säteriet.

Tillståndsparkering

Jag kommer att få långt till en parkering, det blir sämre för mig. 

Vi kommer att arbeta både med parkeringsgarage och markparkeringar. På så vis får vi en spridning på parkeringarna vilket gör att det finns parkeringar nära alla gårdar. Vi tror att bilarna naturligt kommer fördela sig så nära sina egna entréer som möjligt. På andra ställen där detta har införts såg man att hyresgäster parkerade nära sina egna lägenheter och eftersom alla gjorde det så fick hyresgästerna inte långt mellan parkering och lägenhet.

Jag har medicinska problem och kan inte gå för långt, hur kommer det att bli för mig?

Vi kommer att undersöka möjligheten att få en fast parkering vid dokumenterade medicinska skäl. Vi kan i dagsläget inte säga vad som kommer att krävas för att få en fast parkering och inte heller exakt var dessa parkeringar kommer att vara lokaliserade. 

Hur kommer det nya parkeringsdäcket se ut? Är alla parkeringar under tak, även de översta? 

Parkeringsdäcket är inte utformat i detalj ännu, det kommer senare i arbetsprocessen. Men tanken är att alla parkeringar ska vara under tak.

Kommer det att finnas lika många parkeringar i framtiden som nu?

Vi kommer att dra ner på antal parkeringar något. Vi har inventerat antal parkeringar och har sett att vi både har vakanser och att vissa hyr ett flertal parkeringar. 

Varför gick ni inte ut och pratade med oss hyresgäster innan? Vi känner oss överkörda.

Tillståndsparkering är beslutat och ska ske. En tidig dialog hade spridit falsk känsla av att kunna påverka mer än vad som är möjligt vilket vi bedömde som oschyst. Dialog och synpunkter kommer att genomföras gällande olika former av mobilitetslösningar, exempelvis bilpool. Vi behöver också era synpunkter för att göra införandet så bra som möjligt och för uppföljning.

Kommer jag att få ha flera parkeringstillstånd? 

Till att börja med är det en plats per hushåll i mån av plats kan man få hyra fler.

Ska jag fortfarande betala för ett tillstånd även om jag inte får plats att parkera i området? 

Ja, du måste ha ett giltigt p-tillstånd för att kunna parkera i området och du kommer inte att kunna pausa det från dag till dag. Om du däremot vet att du kommer att vara borta en längre tid behöver du inte köpa tillståndsparkering för den/de månaderna. 

Kommer ni att sälja fler tillstånd än vad det finns parkeringar? 

Vi håller på och tittar på det. Vi kanske säljer några ”dagkort” till personer som arbetar i området men inte bor här och således bara behöver parkering dagtid. 

Kommer det att finnas besöksparkeringar i framtiden? Var kommer dessa att finnas?

Ja, det kommer att finnas besöksparkering i framtiden. Exakt var de kommer att finnas har vi inte bestämt än. 

Det har varit en hel del inbrott och åverkan på bilarna i området. Hur planerar ni att arbeta med den frågan? 

När vi bygger ett nytt parkeringsdäck möjliggör det för ny teknik som kan bidra till en större säkerhet. Genom att vi sprider ut parkeringarna med markparkeringar kommer vi också få mer rörelse i området och kan arbeta med gatubelysning på ett annat sätt än vad som finns idag. 

Hur kommer ni ha koll på att folk verkligen köper p-tillstånd?

Vi kommer att ha ronderingar av vaktbolag som kontrollerar tillstånden. 

Hur kommer jag att kunna köpa p-tillstånd? 

Vi har inte handlat upp en tjänsteleverantör för detta ännu men det finns ett flertal aktörer på marknaden som erbjuder effektiva digitala lösningar. 

Vad kommer priset för tillståndet att vara?

Priset för att parkera i området kommer att gå upp men vi kan inte svara hur mycket det kommer att kosta i dagsläget. 

Behöver jag förnya tillståndet, eller löper det på?

Vi vet ännu inte vilken tjänsteleverantör vi kommer att använda oss av men de flesta har så att tillstånden kan löpa på. Men vi får återkomma i frågan när vi vet mer. 

Hur blir det med MC-platser?

Vi utreder behovet och möjligheten av detta och får återkomma i frågan. 

Hur blir det med gallerburar?

Det kommer att bli svårt då vi inte vill låsa upp parkeringar utan vi vill att alla ska ha samma chans att parkera överallt, på så vis får vi också störst flexibilitet i systemet. Parkeringsdäcket kommer att vara nytt och medför att vi kan öka säkerheten i hela parkeringsdäcket. 

Vad med tillståndsparkering är bra för oss hyresgäster?

Det kommer bli mer rättvist och alla får möjligheter att ställa sig på de ”bra” platserna. I framtiden kommer vi också lättare kunna tillgodose våra hyresgästers behov vad gäller olika lösningar kring ny teknik, fordon och annan mobilitet, då vi får en mer flexibel hantering av parkeringsplatserna. Även förvaltningen av platserna kommer att bli bättre och lättare för oss att utföra, något vi tror kommer bli positivt även för hyresgästerna.

Nya bostäder och utveckling av området

Alla gröna ytor i området försvinner och det blir för tätt mellan husen. 

På en boendedialog som vi hade för ett par år sedan kom det fram att flera av parkeringsytorna och de gröna slänterna i området upplevdes som otrygga. Genom att bygga fler hus, gator med tillhörande belysning hoppas vi att kunna få bukt på den känslan. 

Hur höga blir nya husen? Hur mycket insyn kommer jag att få i min lägenhet? 

På flera av gårdarna har vi arbetat med utformningen så att insynen ska bli så minimal som möjligt. Vi har till exempel inte planlagt för huskroppar exakt mitt emot varandra utan arbetat så att gavlarna på de nya husen kommer att vätta mot vårt befintliga bestånd i området. Vi arbetar även med de nivåskillnader som finns i området och har planlagt för hus i olika antal våningar. Våra hus är trevåningshus och de hus som precis kommer att angränsa våra hus kommer också att vara tre våningar. 

Folk kör mycket snabbt i området idag, det kommer att öka om fler flyttar hit. 

Vi har fått till oss att det främst är på Platåvägen som det körs snabbt idag. Vi har planer på att rusta upp Platåvägen. Den kommer att få en större av känsla att vara en ”kvartersgata” än så som det är idag. Det kommer att bli en ordentlig gångbana, cykelbana, trädplanteringar och övergångsställen kring vägen. På så vis hoppas vi att bilister sänker farten.

Naturreservatet som omgärdar Säteriet, ska det vara kvar? 

Naturreservatet kommer att vara kvar. 

Det kommer att bli mer otryggt om fler flyttar hit. 

Att fler få möjlighet att bo på Säteriet ser vi inte som en risk för att det blir otryggt. Att blanda upplåtelseformer med hyresrätter, bostadsrätter och radhus har varit en lyckad kombination i andra områden. Vi tror att detta är ett bra koncept för att få till en levande och hållbar stadsdel.

Vi har redan bott på en byggarbetsplats i flera år, varför måste vi fortsätta med det?

Säteriet har utvecklats under flera år. Det är utmaningar som flera av miljonprogrammen runt om i Sverige står inför. Vi har koncentrerat renoveringsarbetet från gård till gård så att så få boende som möjligt har fått någon inverkan på vardagslivet på grund av renoveringarna. Vi kommer att fortsätta att arbeta med ett projekt i taget. Det innebär att de nya husen kommer att byggas etappvis och vardagslivet kan fortgå på Säteriet. 

Varför bygger ni här när det finns andra områden i Mölnlycke ni kan bygga på? 

Säteriet är ett område som är väldigt attraktivt med närhet till centrum, natur och goda kommunikationer. Det finns goda möjligheter till fler bostäder i området på vår egen mark. Att komplettera våra egna bostadsområden med fler bostäder är något vi gör kontinuerligt, men det är inte i alla områden det fungerar. 

Kommer vi att få vattenbrist i området när fler flyttar hit?

Det ska byggas en tryckpumpsstation som kommer att förbättra vattentrycket i området och kunna försörja fler boende med vatten. 

Hur blir det med utryckningsvägar för brandkåren när ni bygger fler fastigheter? 

Räddningstjänsten ställer sig positiv till att det blir fler vägar runt om i området, istället för samma väg in och ut som det är idag. På så vis blir det lättare vid uttryckning.

Trafiken i området kommer att öka och vi oroar oss för våra barn. 

När fler får möjlighet att bo på Säteriet kommer det att bli en större aktivitet i området. Det kan bli fler bilar och det kan även bli fler gående i området. Vi har planer på att rusta upp Platåvägen vilket kommer att ge den en mer känsla av ”kvartersgata” istället för tom väg. Det kommer att bli en ordentlig gångbana, cykelbana, trädplanteringar och övergångsställen kring vägen. På så vis hoppas vi att bilister sänker farten. Bostadsrätterna som byggs har en lägre parkeringsnorm än vad vi har till våra hyresgäster, så nybyggnationerna behöver inte innebära att trafiken ökar speciellt mycket.